• مدیر کل اداره نظارت بر نگهداری و تعمیرات و بهره برداری تاسیسات و زیرساختهای شهری : بهنام خیاط
  بهنام خیاط

  مدیر کل اداره نظارت بر نگهداری و تعمیرات و بهره برداری تاسیسات و زیرساختهای شهری

 • مدیر کل اداره نظارت بر نگهداری و تعمیرات و بهره برداری تاسیسات و زیرساختهای شهری : بهنام خیاط

  بهنام خیاط

  مدیر کل اداره نظارت بر نگهداری و تعمیرات و بهره برداری تاسیسات و زیرساختهای شهری
  پست الکترونیک : -
  تلفن : -
  نمابر : -